ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
อนุบาล 2 18 6 24
อนุบาล 3 10 15 25
รวม 28 21 49
ประถมศึกษาปีที่ 1 13 13 26
ประถมศึกษาปีที่ 2 11 17 28
ประถมศึกษาปีที่ 3 10 19 28
ประถมศึกษาปีที่ 4 11 10 21
ประถมศึกษาปีที่ 5 10 13 23
ประถมศึกษาปีที่ 6 11 12 23
รวม 66 84 150
มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 3 12
มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 9 17
มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 9 20
รวม 28 21 49
รวมทั้งสิ้น 122 126 248
                                                                                                                        ข้อมูล ณ 13 ธ.ค. 61