ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวยุพา ตั้งตน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2552 - 30 กันยายน 2558
ชื่อ-นามสกุล : นายนิเวศน์ เกิดปราชญ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2544 - พ.ศ.2552
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุ เครือเอม
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2536 - พ.ศ.2544
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพล ทองคำ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2533 - พ.ศ.2536
ชื่อ-นามสกุล : นายชวลิต จันทรสุข
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2528 - พ.ศ.2533
ชื่อ-นามสกุล : นางสุวรรณ๊ ประสพศาสตร์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2509 - พ.ศ.2528
ชื่อ-นามสกุล : นายสังวงค์ เย็นทรวง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2506 - พ.ศ.2509
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ ศุภศิริ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2504 - พ.ศ.2506
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรลือ อุปถัมภ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2475 - พ.ศ.2504
ชื่อ-นามสกุล : นายนารถ สุทธิแย้ม
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2474 - พ.ศ.2475
ชื่อ-นามสกุล : นายนวล การไถเจริญ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2466 - พ.ศ.2474
ชื่อ-นามสกุล : พระศรีเมือง มนูปิจุ
ตำแหน่ง : ผู้ก่อตั้งโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 มิถุนายน 2466