ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายชุมศักดิ์ เหมวิภาต
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางกันตยา วงศ์ไทย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางภัทรจาริน พัฒน์พันธุ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นางสาวณัฐรินทร์ ศรีวิโชติธนกูล
ครู คศ.1