ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายชุมศักดิ์ เหมวิภาต
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางภัทรจาริน พัฒน์พันธุ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐรินทร์ ศรีวิโชตธนกูล
ครูผู้ช่วย