ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายชุมศักดิ์ เหมวิภาต
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางกันตยา วงศ์ไทย
ครู คศ.1

นางภัทรจาริน พัฒน์พันธุ์
ครู คศ.1

นางสาวณัฐรินทร์ ศรีวิโชติธนกูล
ครูผู้ช่วย