ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุพัตรา ศรีจันทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายมลธวัช วิลัยลา
ครูผู้ช่วย