ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุพัตรา ศรีจันทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายมลธวัช วิลัยลา
ครู คศ.1

นางสาวพรสวรรค์ ทนขุนทด
ครูผู้ช่วย