ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางกันตยา วงศ์ไทย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายมลธวัช วิลัยลา
ครูผู้ช่วย