ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวกัญนิกา พิมพ์โคตร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชรินทร์ กลีบเมฆ
ครูอัตราจ้าง