ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางปราณี พูลสวัสดิ์
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวอังคนา แก้วคำมา
ครูอัตราจ้าง