ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อัตลักษณ์
อัตลักษณ์
แต่งกายดี    วจีไพเราะ    บ่มเพาะความกตัญญู