ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับชั้นอนุบาล 1-2
ระดับชั้นประถมศึกษา1-6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น1-3