ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าประสงค์
 พันธกิจ
1.ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ความเป็นไทย มีจิตอาสา
2.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้อ่านออก เขียนได้ มีทักษะจำเป็นตามหลักสูตร
3.พัฒนาครูและบุคลากรทุกคนอย่างหลากหลายและต่อเนื่องสู่ครูมืออาชีพ
4.อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.มีมาตรการคุ้ทครองดูแลเด็กให้ปลอดภัย
6.จัดหาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีห้องสมุดที่ทันสมัย มีสื่อเทคโนโลยีครบถ้วน
7.สอนให้นักเรียนรักษาความสะอาดรอบๆโรงเรียน ตระหนักถึงความปลอดภัย
8. โรงเรียนมีการบริหารเชิงระบบมีข้อมูลสารสนเทศ ครบถ้วน    


 
เป้าประสงค์
1.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม     มีจิตอาสาโดยได้รับความร่วมมือจากครู พระ และผู้ปกครอง
2.  ผู้เรียนอ่านออก เขียนได้ มีทักษะจำเป็นตามหลักสูตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
3.  ครูและบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาหลากหลายและต่อเนื่องสู่ครูมืออาชีพ
4. สิ่งแวดล้อมสะอาด นักเรียน นำหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ รู้จักประหยัดอดอออม
5 .เด็กได้รับการคุ้มครองดูแลให้ปลอดภัย มีสิทธิตามกฎหมาย
6.  มีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีห้องสมุดที่ทันสมัย มีสื่อเทคโนโลยีครบถ้วน
7 .โรงเรียนสะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย
8.  โรงเรียนบริหารเชิงระบบ นักเรียน บุคลากร ผู้ปกครองมีส่วนร่วมรับผิดชอบ โปร่งใส ผลสัมฤทธิ์มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า