ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าประสงค์
 พันธกิจ
           ส่งเสริมพัฒนา  คุณภาพและคุณธรรม  ความเป็นไทย  การมีส่วนร่วมของชุมชนแบบไตรภาคี  บ้าน  วัด  โรงเรียน
 
เป้าประสงค์
              1.  โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศ  ครบถ้วน
              2.  มีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  มีห้องสมุดที่ทันสมัย  มีสื่อเทคโนโลยีครบถ้วน
              3.  ครูและบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาหลากหลายและต่อเนื่อง
              4.  พัฒนาคุณภาพผู้เรยนให้อ่านออก  เขียนได้  มีทักษะจำเป็นต่อหลักสูตร
              5.  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  เน้นจิตอาสาโดยได้รับความร่วมมือจากครู  พระ  และผู้ปกครอง