ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวน้ำทิพย์ พิศวงศ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวศิริพร แสวงศรี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0