ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุนิสา สระชัย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวปริตตา วันยุมา
ครูผู้ช่วย