ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวจุฑาพร แก้วดี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาววงจันทร์ ไกรสุข
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0