ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวจุฑาพร แก้วดี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาววงจันทร์ ไกรสุข
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0