ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนสปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2534
งบประมาณ : 1,560,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน สปช.2/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2543
งบประมาณ : 3,654,160
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารพระยาสุรินทร์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2545
งบประมาณ : 8,000,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเอนกประสงค์สปช.205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2541
งบประมาณ : 1,301,956
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเอนกประสงค์สปช.202
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2525
งบประมาณ : 55,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครูกรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2519
งบประมาณ : 40,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครูกรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2520
งบประมาณ : 45,555
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครูกรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2520
งบประมาณ : 60,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมสปช.
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2546
งบประมาณ : 90,900
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมสปช.
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2549
งบประมาณ : 150,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมสพฐ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2552
งบประมาณ : 350,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมสพฐ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2553
งบประมาณ : 330,000
เพิ่มเติม..