ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสุกัลยา ธีวีระปัญญา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5