ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
           นักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้ ครูมืออาชีพ มีเทคโนโลยีทันสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจ บริหารตามหลักธรรมภิบาล สืบสานความเป็นไทย

 
ปรัชญาโรงเรียน
            วิชาการล้ำเลิศ  มุ่งเทิดคุณธรรม นำพลานามัย  ก้าวไกลเทคโนโลยี  สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม