ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
           โรงเรียนวัดมะขามฯ  รักความสามัคคี  มีวินัย  ร่วมใจพัฒนาเพิ่มผลสัมฤทธิ์  มุ่งเน้นจิตอาสา  นำพาคุณธรรม  น้อมนำบูรณาการอ่านออกเขียนได้  มีค่ายครู  พระ  ผู้ปกครองเพื่อปกป้องนักเรียน
 
ปรัชญาโรงเรียน
            วิชาการล้ำเลิศ   มุ่งเทิดคุณธรรม  นำพลานามัย   ก้าวไกลเทคโนโลยี   สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย   ใฝ่ใจสิ่งแวดล้อม