ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
31 มี.ค. 60 ประกาศผลการเรียน

โรงเรียนวัดมะขา (ศรีวิทยาคาร) แต่งกายชุดนักเรียน
08 มี.ค. 60 สอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

08 มี.ค. 60 ถึง 10 มี.ค. 60 สอบปลายภาคทุกช่วงชั้นเรียน

โรงเรียนวัดมะขาม (ศรีวิทยาคาร) แต่งกายชุดนักเรียน
06 มี.ค. 60 ถึง 10 มี.ค. 60 สอบภาคปฏิบัติ ทุกชั้นปี

โรงเรียนวัดมะขาม (ศรีวิทยาคาร) แต่งกายชุดนักเรียน
02 มี.ค. 60 ถึง 03 มี.ค. 60 ประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อพันาผุูเรียน (LAS)
ชั้นป. 2  สอบวันที่  2  มีนาคม  2560  วิชาภาษาไทย
ชั้นป. 4  สอบวันที่  2  มีนาคม  2560  วิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์
ชั้นป. 5  สอบวันที่  2  มีนาคม  2560  วิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์
ชั้นม.1 และ ม.2 สอบวันที่  2  มีนาคม  2560  วิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์
ชั้นม.1 และ ม.2 สอบวันที่  3  มีนาคม  2560  วิชาภาษาอังกฤษ  สังคมศึกษา
โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร)
04 ก.พ. 60 ถึง 05 ก.พ. 60 สอบโอเน็ต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3